گزارش تصویری (شماره۱۷) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰

689 (7).JPG
689 (8).JPG
689 (9).JPG
689 (10).JPG
689 (11).JPG
689 (12).JPG
689 (1).JPG
689 (2).JPG
689 (3).JPG
689 (4).JPG
689 (5).JPG
689 (6).JPG
689 (7).JPG
689 (8).JPG
689 (9).JPG
689 (10).JPG
689 (11).JPG
689 (12).JPG
689 (1).JPG
689 (2).JPG
689 (3).JPG
689 (4).JPG
689 (5).JPG
689 (6).JPG

نوشته های مرتبط