گزارش تصویری (شماره۱۶) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱/۲/۷

688 (12).JPG
688 (13).JPG
688 (14).JPG
688 (15).JPG
688 (16).JPG
688 (17).JPG
688 (1).JPG
688 (2).JPG
688 (3).JPG
688 (4).JPG
688 (5).JPG
688 (6).JPG
688 (7).JPG
688 (8).JPG
688 (9).JPG
688 (10).JPG
688 (11).JPG
688 (12).JPG
688 (13).JPG
688 (14).JPG
688 (15).JPG
688 (16).JPG
688 (17).JPG
688 (1).JPG
688 (2).JPG
688 (3).JPG
688 (4).JPG
688 (5).JPG
688 (6).JPG

نوشته های مرتبط