گزارش تصویری (شماره۱۵) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱/۲/۶

686 (13).JPG
686 (14).JPG
686 (15).JPG
686 (16).JPG
686 (17).JPG
686 (18).JPG
686 (1).JPG
686 (2).JPG
686 (3).JPG
686 (4).JPG
686 (5).JPG
686 (6).JPG
686 (7).JPG
686 (8).JPG
686 (9).JPG
686 (10).JPG
686 (11).JPG
686 (12).JPG
686 (13).JPG
686 (14).JPG
686 (15).JPG
686 (16).JPG
686 (17).JPG
686 (18).JPG
686 (1).JPG
686 (2).JPG
686 (3).JPG
686 (4).JPG
686 (5).JPG
686 (6).JPG

نوشته های مرتبط