گزارش تصویری (شماره۱۴) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱

685 (16).JPG
685 (17).JPG
685 (18).JPG
685 (19).JPG
685 (20).JPG
685 (21).JPG
685 (1).JPG
685 (2).jpg
685 (3).JPG
685 (4).JPG
685 (6).JPG
685 (7).JPG
685 (8).JPG
685 (9).JPG
685 (10).JPG
685 (11).JPG
685 (12).JPG
685 (13).JPG
685 (14).JPG
685 (15).JPG
685 (16).JPG
685 (17).JPG
685 (18).JPG
685 (19).JPG
685 (20).JPG
685 (21).JPG
685 (1).JPG
685 (2).jpg
685 (3).JPG
685 (4).JPG
685 (6).JPG
685 (7).JPG

نوشته های مرتبط