گزارش تصویری (شماره۱۳) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹

684 (14).JPG
684 (15).JPG
684 (16).JPG
684 (17).JPG
684 (18).JPG
684 (19).JPG
684 (1).JPG
684 (2).JPG
684 (3).JPG
684 (4).JPG
684 (5).JPG
684 (6).JPG
684 (7).JPG
684 (8).JPG
684 (9).JPG
684 (10).JPG
684 (11).JPG
684 (12).JPG
684 (13).JPG
684 (14).JPG
684 (15).JPG
684 (16).JPG
684 (17).JPG
684 (18).JPG
684 (19).JPG
684 (1).JPG
684 (2).JPG
684 (3).JPG
684 (4).JPG
684 (5).JPG
684 (6).JPG

نوشته های مرتبط