گزارش تصویری (شماره۱۲) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵

682 (11).JPG
682 (12).JPG
682 (13).JPG
682 (14).JPG
682 (15).JPG
682 (16).JPG
682 (1).JPG
682 (2).JPG
682 (3).JPG
682 (4).JPG
682 (5).JPG
682 (6).JPG
682 (7).JPG
682 (8).JPG
682 (9).JPG
682 (10).JPG
682 (11).JPG
682 (12).JPG
682 (13).JPG
682 (14).JPG
682 (15).JPG
682 (16).JPG
682 (1).JPG
682 (2).JPG
682 (3).JPG
682 (4).JPG
682 (5).JPG
682 (6).JPG

نوشته های مرتبط