گزارش تصویری (شماره۱۱) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲

681 (15).JPG
681 (16).JPG
681 (17).JPG
681 (18).JPG
681 (19).JPG
681 (20).JPG
681 (1).JPG
681 (2).JPG
681 (3).JPG
681 (4).JPG
681 (5).JPG
681 (6).JPG
681 (7).JPG
681 (8).JPG
681 (9).JPG
681 (10).JPG
681 (11).JPG
681 (12).JPG
681 (13).JPG
681 (14).JPG
681 (15).JPG
681 (16).JPG
681 (17).JPG
681 (18).JPG
681 (19).JPG
681 (20).JPG
681 (1).JPG
681 (2).JPG
681 (3).JPG
681 (4).JPG
681 (5).JPG
681 (6).JPG

نوشته های مرتبط