گزارش تصویری (شماره۱۰) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵

678 (14).JPG
678 (15).JPG
678 (16).JPG
678 (17).JPG
678 (18).JPG
678 (19).JPG
678 (1).jpg
678 (2).JPG
678 (3).JPG
678 (4).JPG
678 (5).JPG
678 (6).JPG
678 (7).JPG
678 (8).JPG
678 (9).JPG
678 (10).JPG
678 (11).JPG
678 (12).JPG
678 (13).JPG
678 (14).JPG
678 (15).JPG
678 (16).JPG
678 (17).JPG
678 (18).JPG
678 (19).JPG
678 (1).jpg
678 (2).JPG
678 (3).JPG
678 (4).JPG
678 (5).JPG
678 (6).JPG

نوشته های مرتبط