برگزاری نشست معارفه مدیر عامل محترم شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین و همچنین بازدید ایشان از مراحل تعمیرات اساسی واحد ۱ نیروگاه طوس

ضمن برگزاری نشست معارفه آقای دکتر افتخاری، مدیر عامل محترم شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین، ایشان از روند مراحل انجام تعمیرات اساسی واحد ۱بازدید و از نزدیک با فعالیتهای امورهای مختلف آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، در ابتدای حضور آقای دکتر افتخاری در نیروگاه، به همراه آقای مهندس افخمی مصطفوی، مدیر عامل محترم نیروگاه و آقای پرستار، مدیرعامل محترم شرکت افق تامین انرژی طوس بازدیدی از فعالیت پرسنل در تعمیرات اساسی واحد ۱ انجام شد.
پس از این بازدید برای معارفه و بررسی موارد کاری، نشستی با حضور مدیران نیروگاه برگزار گردید که در این نشست ضمن معرفی افراد حاضر ، معرفی نیروگاه توسط پاور پویینت ارائه گردید و آقای دکتر افتخاری از زحمات و خدمات همه کارکنان امورها و قسمت های مختلف تقدیر نمودند و در ادامه این نشست، مدیران امور ضمن تشکر از برگزاری این جلسه به بیان مسائل مهم و مختلف در خصوص کارکنان پرداختند.

674 (2).JPG
674 (11).JPG
674 (5).JPG
674 (7).JPG
674 (4).JPG
674 (1).JPG
674 (16).JPG
674 (15).JPG
674 (14).JPG
674 (13).JPG
674 (12).JPG
674 (10).JPG
674 (9).JPG
674 (8).JPG
674 (6).JPG
674 (3).JPG
674 (2).JPG
674 (11).JPG
674 (5).JPG
674 (7).JPG
674 (4).JPG
674 (1).JPG
674 (16).JPG
674 (15).JPG
674 (14).JPG
674 (13).JPG
674 (12).JPG
674 (10).JPG

نوشته های مرتبط