برگزاری نشست بررسی مشکلات نیروگاه های استان خراسان رضوی بصورت ویدئو کنفرانس

673 (5).jpg
673 (1).jpg
673 (2).jpg
673 (3).jpg
673 (4).jpg
673 (5).jpg
673 (1).jpg
673 (2).jpg
673 (3).jpg
673 (4).jpg
673 (5).jpg
673 (1).jpg
673 (2).jpg
673 (3).jpg
673 (4).jpg
673 (5).jpg
673 (1).jpg

نوشته های مرتبط