برگزاری دیدار نوروزی سال ۱۴۰۱ مدیرعامل محترم نیروگاه طوس با پرسنل در محل کار با توجه به تعمیرات اساسی واحد ۱

با توجه به تعمیرات اساسی واحد۱ و با عنایت به تکریم جایگاه موثر کارکنان در سازمان، جناب آقای مهندس سید محمد افخمی مصطفوی، مدیرعامل محترم به دیدار همکاران رفته و از نزدیک ضمن تبریک سال جدید به بررسی مسائل کاری و گفتگو با آنان پرداختند.

اهتمام به حفظ کرامت انسانی و تکریم کارکنان در هر موقعیت شغلی یکی از دغدغه های اساسی و اصلی در این شرکت به شمار می آید. بر همین اساس پس از پایان تعطیلات نوروزی، مدیرعامل محترم به دیدار همکاران خود در امورهای تعمیراتی، نظارتی و سایر قسمتهای مختلف نیروگاه رفته و از نزدیک به گفتگو با آنان پرداختند. این دیدارها با توجه به فعالیت پرسنل نیروگاه در تعمیرات اساسی واحد۱در محل کار آنها انجام شد تا خللی در کار آنها، ایجاد نشود.
در این دیدار آقای مهندس افخمی مصطفوی، ضمن تبریک آغاز سال جدید و آرزوی توفیق روز افزون در همه زمینه ها از آنها خواستند تا با جدیت تمام و روحیه مضاعف، تمام تلاش خود را برای راه انداری به موقع واحد۱ انجام دهند.
شایان ذکر است در حین این دیدار نوروزی ضمن گفتگو با پرسنل و بررسی مشکلات آنها از مراحل انجام تعمیرات اساسی واحد۱ نیز بازدید بعمل آمد.

672 (17).JPG
672 (18).JPG
672 (19).JPG
672 (20).JPG
672 (21).JPG
672.JPG
672 (2).JPG
672 (3).JPG
672 (4).JPG
672 (5).JPG
672 (6).JPG
672 (7).JPG
672 (8).JPG
672 (9).JPG
672 (11).JPG
672 (12).JPG
672 (13).JPG
672 (14).JPG
672 (15).JPG
672 (16).JPG
672 (17).JPG
672 (18).JPG
672 (19).JPG
672 (20).JPG
672 (21).JPG
672.JPG
672 (2).JPG
672 (3).JPG
672 (4).JPG
672 (5).JPG
672 (6).JPG
672 (7).JPG

نوشته های مرتبط