گزارش تصویری (شماره۹) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

671 (12).JPG
671 (13).JPG
671 (14).JPG
671 (15).JPG
671 (16).JPG
671 (17).JPG
671 (1).JPG
671 (2).JPG
671 (3).JPG
671 (4).JPG
671 (5).JPG
671 (6).JPG
671 (7).JPG
671 (8).JPG
671 (9).JPG
671 (10).JPG
671 (11).JPG
671 (12).JPG
671 (13).JPG
671 (14).JPG
671 (15).JPG
671 (16).JPG
671 (17).JPG
671 (1).JPG
671 (2).JPG
671 (3).JPG
671 (4).JPG
671 (5).JPG
671 (6).JPG

نوشته های مرتبط