گزارش تصویری (شماره۸) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

668 (16).JPG
668 (18).JPG
668 (19).JPG
668 (20).JPG
668 (8).JPG
668 (17).JPG
668 (1).JPG
668 (2).JPG
668 (3).JPG
668 (4).JPG
668 (5).JPG
668 (6).JPG
668 (7).JPG
668 (9).JPG
668 (10).JPG
668 (11).JPG
668 (12).JPG
668 (13).JPG
668 (14).JPG
668 (15).JPG
668 (16).JPG
668 (18).JPG
668 (19).JPG
668 (20).JPG
668 (8).JPG
668 (17).JPG
668 (1).JPG
668 (2).JPG
668 (3).JPG
668 (4).JPG
668 (5).JPG
668 (6).JPG

نوشته های مرتبط