گزارش تصویری بازدید مدیرعامل محترم شرکت افق تامین انرژی طوس و مدیرعامل محترم نیروگاه طوس از مراحل انجام تعمیرات اساسی واحد ۱

666 (14).JPG
666 (15).JPG
666 (16).JPG
666 (17).JPG
666 (18).JPG
666 (19).JPG
666 (1).JPG
666 (2).JPG
666 (3).JPG
666 (4).JPG
666 (5).JPG
666 (6).JPG
666 (7).JPG
666 (8).JPG
666 (9).JPG
666 (10).JPG
666 (11).JPG
666 (12).JPG
666 (13).JPG
666 (14).JPG
666 (15).JPG
666 (16).JPG
666 (17).JPG
666 (18).JPG
666 (19).JPG
666 (1).JPG
666 (2).JPG
666 (3).JPG
666 (4).JPG
666 (5).JPG
666 (6).JPG

نوشته های مرتبط