گزارش تصویری (شماره۷) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

SC_8464.JPG
SC_8463.JPG
SC_8462.JPG
SC_8461.JPG
SC_8460.JPG
SC_8459.JPG
SC_8473.JPG
SC_8472.JPG
SC_8471.JPG
SC_8470.JPG
SC_8469.JPG
SC_8468.JPG
SC_8467.JPG
SC_8466.JPG
SC_8465.JPG
SC_8464.JPG
SC_8463.JPG
SC_8462.JPG
SC_8461.JPG
SC_8460.JPG
SC_8459.JPG
SC_8473.JPG
SC_8472.JPG
SC_8471.JPG
SC_8470.JPG
SC_8469.JPG
SC_8468.JPG

نوشته های مرتبط