گزارش تصویری (شماره۵) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

661 (15).JPG
661 (16).JPG
661 (17).JPG
661 (18).JPG
661 (19).JPG
661 (20).JPG
661 (6).JPG
661 (5).JPG
661 (4).JPG
661 (3).JPG
661 (2).JPG
661 (1).JPG
661 (7).JPG
661 (8).JPG
661 (9).JPG
661 (10).JPG
661 (11).JPG
661 (12).JPG
661 (13).JPG
661 (14).JPG
661 (15).JPG
661 (16).JPG
661 (17).JPG
661 (18).JPG
661 (19).JPG
661 (20).JPG
661 (6).JPG
661 (5).JPG
661 (4).JPG
661 (3).JPG
661 (2).JPG
661 (1).JPG

نوشته های مرتبط