گزارش تصویری (شماره۳) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

654 (11).JPG
654 (12).JPG
654 (13).JPG
654 (14).JPG
654 (15).JPG
654 (16).JPG
654 (1).JPG
654 (2).JPG
654 (3).JPG
654 (4).JPG
654 (5).JPG
654 (6).JPG
654 (7).JPG
654 (8).JPG
654 (9).JPG
654 (10).JPG
654 (11).JPG
654 (12).JPG
654 (13).JPG
654 (14).JPG
654 (15).JPG
654 (16).JPG
654 (1).JPG
654 (2).JPG
654 (3).JPG
654 (4).JPG
654 (5).JPG
654 (6).JPG

نوشته های مرتبط