برگزاری مانور زلزله توسط دفتر برنامه ریزی و آمار با همکاری تمامی امورهای مختلف در نیروگاه طوس

SC_8331.jpg
SC_8332.jpg
SC_8333.jpg
SC_8334.jpg
SC_8335.jpg
SC_8336.jpg
SC_8328.jpg
SC_8329.jpg
SC_8330.jpg
SC_8331.jpg
SC_8332.jpg
SC_8333.jpg
SC_8334.jpg
SC_8335.jpg
SC_8336.jpg
SC_8328.jpg
SC_8329.jpg
SC_8330.jpg
SC_8331.jpg
SC_8332.jpg
SC_8333.jpg

نوشته های مرتبط