برگزاری دوره ی آموزش ایمنی ویژه تعمیرات اساسی واحد۱ برای همکاران امورهای تعمیراتی و نظارتی و پیمانکاران

651 (3).JPG
651 (4).JPG
651 (1).jpg
651 (2).jpg
651 (3).JPG
651 (4).JPG
651 (1).jpg
651 (2).jpg
651 (3).JPG
651 (4).JPG
651 (1).jpg
651 (2).jpg
651 (3).JPG
651 (4).JPG
651 (1).jpg
651 (2).jpg

نوشته های مرتبط