گزارش تصویری قلیایی شویی واحد ۳ نیروگاه طوس توسط امور شیمی با همکاری و هماهنگی امورهای بهره برداری ، مکانیک و واحد ایمنی در تعمیرات میان دوره ای

658 (4).JPG
658 (1).JPG
658 (2).JPG
658 (3).JPG
658 (7).JPG
658 (5).JPG
658 (6).JPG
658 (4).JPG
658 (1).JPG
658 (2).JPG
658 (3).JPG
658 (7).JPG
658 (5).JPG
658 (6).JPG
658 (4).JPG
658 (1).JPG
658 (2).JPG
658 (3).JPG
658 (7).JPG

نوشته های مرتبط