گزارش تصویری (شماره۲) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸

653 (9).JPG
653 (10).JPG
653 (11).JPG
653 (12).JPG
653 (13).JPG
653 (14).JPG
653 (1).JPG
653 (2).JPG
653 (3).JPG
653 (4).JPG
653 (5).JPG
653 (6).JPG
653 (7).JPG
653 (8).JPG
653 (9).JPG
653 (10).JPG
653 (11).JPG
653 (12).JPG
653 (13).JPG
653 (14).JPG
653 (1).JPG
653 (2).JPG
653 (3).JPG
653 (4).JPG
653 (5).JPG
653 (6).JPG

نوشته های مرتبط