شروع تعمیرات اساسی واحد یک نیروگاه طوس

با توجه به ساعت کارکرد واحدها، براساس جدول زمانبندی اعلام شده از طرف معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، فعالیت های تعمیرات اساسی واحد یک نیروگاه طوس آغاز گردید.

مطابق برنامه های تعمیراتی، این واحد به منظور انجام تعمیرات اساسی مقطع ۲۵۰۰۰۰ ساعت، از ۱ اسفند ماه سال جاری به مدت ۹۰ روز از شبکه سراسری جدا گردیده و در اختیار امورهای تعمیراتی قرار گرفت. فعالیتهای برنامه ریزی شده بالغ بر ۱۷۰۰ فعالیت بوده و توسط پرسنل نیروگاه و یا پیمانکاران داخلی (با نظارت متخصصین نیروگاه) انجام می گردد.
علاوه بر فعالیت های از پیش تعیین شده قرار است عملیات تعویض کامل سه ردیف پره های ثابت و متحرک توربین IP، تعویض لوله های سوپر هیت ۲ و ۳، تعویض ورقهای کانالهای دود بویلر، تعویض و بازسازی آبزن شماره یک سوپر هیت، حذف ترکهای چرخ کورتیس توربین فشار قوی و کالیراسیون تجهیزات کابین هوای کنترل سیفتی والو الکتریکی سوپر هیت به عنوان فعالیتهای شاخص انجام گردد. بی شک اجرای دقیق و به موقع برنامه های سرویس و نگهداری در بازه های زمانی منظم، به میزان قابل توجهی موجب افزایش طول عمر تجهیزات و حفظ پایایی واحدها در سالهای آتی می گردد.

 

نوشته های مرتبط