برگزاری نشست اضطراری کمیته بحران برای جلوگیری از شیوع امیکرون در نیروگاه طوس

638 (3).jpg
638 (4).jpg
638 (1).jpg
638 (2).jpg
638 (3).jpg
638 (4).jpg
638 (1).jpg
638 (2).jpg
638 (3).jpg
638 (4).jpg
638 (1).jpg
638 (2).jpg
638 (3).jpg
638 (4).jpg
638 (1).jpg
638 (2).jpg

نوشته های مرتبط