برگزاری مراسم یادبود مرحوم مغفور شادروان مهندس عباس سبزورانی، مدیر فقید امور شیمی در نیروگاه

601 (1).JPG
601 (2).JPG
601 (3).JPG
601 (4).JPG
601 (5).JPG
601 (6).JPG
601 (1).JPG
601 (2).JPG
601 (3).JPG
601 (4).JPG
601 (5).JPG
601 (6).JPG
601 (1).JPG
601 (2).JPG
601 (3).JPG
601 (4).JPG
601 (5).JPG
601 (6).JPG

نوشته های مرتبط