تست،تنظیم و تعمیر بخشی از کارتهای دکنتیک توسط پرسنل آزمایشگاه امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳

در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳، بخشی از کارتهای دکنتیک این واحد که عمدتا کارتهای مبدلهای سیگنال و تریشولد می باشند توسط پرسنل آزمایشگاه امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق، مورد تست،تنظیم قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس با توجه به نصب تعداد زیادی کارت الکترونیکی در هر واحد، عملا تست تمام این کارتها غیر ممکن و غیر لازم می باشد، تجربه همکاران آزمایشگاه امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق نشان داده است طیف مشخصی از این کارتها وجود دارند که تقریبا به طور دوره ای نیازمند بررسی می باشند. این کارتها عمدتا مبدلهای سیگنال و کارتهای تریشولد است.

در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ این کارتها تست و تنظیم و در صورت نقص تعمیر می گردد.

SC_1511.JPG
SC_1512.JPG
SC_1563.JPG
SC_1564.JPG
SC_1565.JPG
SC_1566.jpg
SC_1511.JPG
SC_1512.JPG
SC_1563.JPG
SC_1564.JPG
SC_1565.JPG
SC_1566.jpg
SC_1511.JPG
SC_1512.JPG
SC_1563.JPG
SC_1564.JPG
SC_1565.JPG
SC_1566.jpg

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *