اطلاعات تماس معاونت ها و مدیران
ردیف نام نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی فاکس
۱ سید محمد افخمی مصطفوی نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۰ ۲۳۰۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۲ مجتبی غفوری نژاد مدیر دفتر مهندسی و نظارت

سرپرست دفتر برنامه ریزی و آمار

۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۰ ۲۳۱۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۳ محمد محمودی مدیر دفتر فن آوری اطلاعات ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۰۸ ۲۶۳۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۴ سید حسین  شاه عالمی مدیر امور بهره برداری ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۰ ۲۵۰۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۵ مجتبی اکبرزاده سرپرست امور شیمی ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۴ ۲۴۸۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۶ قاسم بهادری مدیر امور تعمیرات مکانیک ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۸ ۲۴۴۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۷ محمد حسن یاسین زاده مدیر امور تعمیرات الکتریک ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۳ ۲۴۰۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۸ محمود مومنی مدیر امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۸۹ ۲۴۲۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۹ عباس صابری معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۹ ۲۳۶۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۸
۱۰ سعید عبدی مدیر حراست ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۳ ۲۳۳۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۴
۱۱ غلامعباس رجوعی دفتر منابع انسانی

سرپرست اداره بازرگانی

۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۱ ۲۳۵۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۲
۱۲ مسعود  سهامیان مقدم مسئول روابط عمومی ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۲ ۲۳۲۱ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸