مناقصه و مزایده

با توجه به احتمال اصلاح اسناد، (مناقصه گران – مزایده گران) میبایست همواره پیش از ارسال پاکات، آخرین ویرایش اسناد را از سایت دریافت و مبنای ارسال پاکات قرار دهند.

 مناقصه گرانی که قبلا اسناد مناقصات تجدید شده را خریداری کرده اند، یک ایمیل یادآوری ارسال نموده تا اسناد به روز ارسال شود.a.lotfi.tpgm@gmail.com

شماره مناقصه: OTET-40018
مناقصه تامین تست گیج های WIKA مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس
مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات
بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاکات پیشنهاد: حداکثر سه ماه پس از پایان آخرین مهلت دریافت
شماره مناقصه: OTET-40017
مناقصه تامین ۷,۵ تن اکسید آلومینیوم
مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات
بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاکات پیشنهاد: حداکثر سه ماه پس از پایان آخرین مهلت دریافت
شماره مناقصه: OTET-40010-R1
مناقصه تامین سیستم کنترل تحریک ژنراتور بهمراه خدمات نصب و راه اندازی
مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
** تجدید شده **
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات
بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاکات پیشنهاد: حداکثر سه ماه پس از پایان آخرین مهلت دریافت
شماره مناقصه: OTET-40009-R1
مناقصه خرید یک عدد ترمومتر میله ای پوسته توربین فشار متوسط
مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
** تجدید شده **
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات
بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاکات پیشنهاد: حداکثر سه ماه پس از پایان آخرین مهلت دریافت

شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۵۰
استعلام قیمت دوربین مدار بسته
مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست) : تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
 
 
* توضیحات *
به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: ۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۴۷
استعلام قیمت سطح سنج طبلکی
مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست) : تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
 
 
* توضیحات *
به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: ۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۹
استعلام پوزیشنر کامل کنترل والو گاز
مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست) : تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
 
 
* توضیحات *
به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: ۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۸
استعلام قیمت کنداکتومتر
مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست) : تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
 
 
* توضیحات *
به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: ۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۵
استعلام قیمت رله حرارتی
مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست) : تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
 
 
* توضیحات *
به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: ۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۱
استعلام الکترود
مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست) : تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
 
 
* توضیحات *
به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: ۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۲۹
استعلام قیمت کاسه نمد
مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست) : تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
 
 
* توضیحات *
به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: ۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۸
استعلام ساخت ۱۶ عدد سیل روغن یاتاقان
مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست) : تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
 
 
* توضیحات *
به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: ۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

در حال حاضر مزایده ای در حال برگزاری نمی باشد

مناقصه                    استعلام                    مزایده

مناقصات

شماره مناقصه: TEN-9715
خرید پره های ثابت و متحرک توربین
شماره مناقصه: TEN-9717
خرید پکینگ ها و قطره گیرها و خدمات تعویض آن
شماره مناقصه: TEN-9718
خرید لوله و تجهیزات تصفیه خانه
شماره مناقصه: TEN-9719
خدمات ساخت و نصب ۷۲ عدد درب بیرونی دلتاهای ای سی سی
شماره مناقصه: TEN-9720
خرید یک دستگاه استیم ایر هیتر
شماره مناقصه: TEN-9801
واگذاری خدمات فضای سبز نیروگاه طوس
شماره مناقصه: TEN-9802
خرید لوازم یدکی مورد نیاز کمپرسورهای چیلر یورک ۱۵۰ تن مدل JS63E‐P50 WP
شماره مناقصه: TEN-9804
خرید یک عدد دستگاه عملیات حرارتی القایی
شماره مناقصه: TPGM-9808
تعمیرات نیمه اساسی واحد دو نیروگاه طوس (مقطع ۲۲۵ هزار ساعت)
شماره مناقصه: OTET-9811
خرید لنت های جرثقیل سقفی نیروگاه طوس
شماره مناقصه: OTET-9812
خرید یک دستگاه تست رله سه فاز
شماره مناقصه: OTET-9813
تجدید مناقصه خرید لوله های کراس اور توربین های فشار قوی و متوسط
شماره مناقصه: OTET-9814
خرید سه عدد انبساط گیر فلزی کانال بالانس داکت ثانویه هوای ایرهیتر
شماره مناقصه: OTET-9815
الف) خرید لوله ها و متعلقات سوپر هیتر ۳ ب) انجام خدمات خمکاری لوله های فوق (امکان شرکت در هر دو بخش یا یک بخش)
شماره مناقصه: TPGM-9816
واگذاری حجمی خدمات کارگاه های مکانیک و الکتریک
شماره مناقصه: OTET-9817
ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC
شماره مناقصه: OTET-9819
خرید غذای پرسنل شرکت مدیریت تولید برق طوس
شماره مناقصه: TPGM-9820
واگذاری خدمات مورد نیاز تأمین نیروی انسانی نیروگاه طوس
شماره مناقصه: OTET-9824
تامین دو عدد ROAD BLOCKER (راه بند انتحاری) درب حراست نیروگاه حرارتی طوس (تامین بهمراه خدمات نصب)
شماره مناقصه: OTET-9825
تامین EXPANSION JOINTS (انبساط گیر برزنتی) جهت مصرف دو ساله نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9826
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات
شماره مناقصه: OTET-9827
ساخت قطعات یدکی استاپ ولو و کنترل ولو (سیل رینگ) نیروگاه طوس
شماره مناقصه: OTET-9901
تامین ۲۰ عدد شیر سلنوئید بهمراه ۱۰۰ ست کیت یدکی

شماره مناقصه: OTET-9902
تامین قطعات یدکی اورجینال استاپ ولو و کنترل ولو توربین فشار قوی
شماره مناقصه: OTET-9903
ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC
شماره مناقصه: OTET-9903
مناقصه ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC نیروگاه طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9903
ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC نیروگاه طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9904
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات
شماره مناقصه: OTET-9906
تامین ۹۴ تن ورق کورتن استیل A جهت بسکت های ایرهیتر بویلر نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9906
تامین ۹۴ تن ورق کورتن استیل A جهت بسکت های ایرهیتر بویلرنیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9907
خرید یک دستگاه عملیات حرارتی القایی نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9907
مناقصه خرید یک دستگاه عملیات حرارتی القایی نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9907-R4
خرید یک دستگاه عملیات حرارتی القایی نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9908
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات
شماره مناقصه: OTET-9908
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9908
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9909
تامین قطعات یدکی اورجینال استاپ ولو و کنترل ولو توربین فشار قوی
شماره مناقصه: OTET-9909
مناقصه تامین قطعات یدکی اورجینال استاپ ولو و کنترل ولو توربین فشار قوی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9910
تامین قطعات یدکی کمپرسور هوای کنترل برند & NEUMANN ESSER نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9910
مناقصه تامین قطعات یدکی کمپرسور هوای کنترل برند & NEUMANN ESSER نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9910-R4
تامین قطعات یدکی کمپرسور
شماره مناقصه: OTET-9911
اسناد مناقصه تامین قطعات یدکی اورجینال کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9911
تامین قطعات یدکی اورجینال کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9911
مناقصه تامین قطعات یدکی اورجینال کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9911-R2
تامین قطعات یدکی اورجینال کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9912
تامین ولوهای پروانه ای CPP نیروگاه حرارتی طوس بهمراه قطعات یدکی مربوطه
شماره مناقصه: OTET-9912
تامین ولوهای پروانه ای CPP نیروگاه حرارتی طوس بهمراه قطعات یدکی مربوطه - تجدید شده

شماره مناقصه: OTET-9914
ساخت ۱۶ عدد استم کنترل ولو نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9914
ساخت ۱۶ عدد استم کنترل ولو نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9915
مناقصه تجدید شده خرید لوله های کراس اور توربین های فشار قوی و متوسط
شماره مناقصه: OTET-9918
بابیت ریزی یاتاقان های فن و پمپ نیروگاه حرارتی طوس

شماره مناقصه: OTET-40001
تامین شش عدد توپی و سیلندر مینیمم فلو فید پمپ
شماره مناقصه: OTET-40001-R1
مناقصه تامین شش عدد توپی و سیلندر مینیمم فلو فید پمپ - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40002
تامین ترمومترهای SIKA و شیشه های مربوطه
شماره مناقصه: OTET-40002-R1
مناقصه تامین ترمومترهای SIKA و شیشه های مربوطه - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40003
تامین کپسول های شناور سطح سنج کرکره ای هیترهای فشار قوی ۴ و ۵
شماره مناقصه: OTET-40003-R1
مناقصه تامین کپسول های شناور سطح سنج کرکره ای هیترهای فشار قوی ۴ و ۵ - تجدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40004
تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات مورد نیاز نیروگاه طوس
شماره مناقصه: TPGM-40005
واگذاری خدمات کارگاه های مکانیک و الکتریک
شماره مناقصه: TPGM-40005
واگذاری خدمات کارگاه های مکانیک و الکتریک - تجدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40006
واگذاری خدمات فضای سبز نیروگاه طوس (بصورت حجمی) - تجدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40007
خرید ۱۳۰,۰۰۰ پرس غذای پرسنل نیروگاه طوس

شماره مناقصه: OTET-40008
تامین صفحات سکتور پلیت نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-40009
خرید یک عدد ترمومتر میله ای پوسته توربین فشار متوسط
شماره مناقصه: OTET-40010
تامین سیستم کنترل تحریک ژنراتور بهمراه خدمات نصب و راه اندازی
شماره مناقصه: OTET-40011
خدمات فنی و عمرانی تعویض لوله های درین های داغ نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-40011-R1
خدمات فنی و عمرانی تعویض لوله های درین های داغ نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40012
خرید لوله و اتصالات مسیر درین داغ RT
شماره مناقصه: OTET-40012-R1
خرید لوله و اتصالات مسیر درین داغ RT - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40013
بازسازی مهره و پلاگ کنترل ولو توربین فشار قوی
شماره مناقصه: OTET-40013-R1
بازسازی مهره و پلاگ کنترل ولو توربین فشار قوی - تجدید شده

شماره مناقصه: OTET-40014
خرید ده دست پنیون و کرانویل گیربکس برج های خشک نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-40015
تامین یک عدد ایگنایتر (جرقه زن) برنر واحدها- برند HEGWEIN آلمان
شماره مناقصه: OTET-40016
تعویض کویل های سوپرهیتر ۲ و ۳ و ساپورتینگ واحد ۱

استعلام ها

شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۰۶
استعلام قیمت خرید بلبرینگ
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۱۸
استعلام قیمت یک دستگاه الکتروموتور محرک کنترل ولو
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۱۸
استعالم قیمت یک دستگاه الکتروموتور محرک کنترل ولو - تجدید شده ۲
شماره استعلام (خدمات فنی): ۹۹۰۰۰۱۸
اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت راﺑﺮ ﻻﯾﻨﯿﻨﮓ
شماره استعلام (خدمات فنی): ۹۹۰۰۰۱۸
استعلام قیمت خدمات رابر الینینگ - تجدید شده ۲
شماره استعلام (خدمات فنی): ۹۹۰۰۰۱۸
استعلام قیمت خدمات رابر الینینگ - تجدید شده ۳
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۲۱
استعلام قیمت ۲ عدد کنترلر مدل ۴۳۰ سامسون
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۲۱
استعلام قیمت ۲ عدد کنترلر مدل ۴۳۰ سامسون - تجدید شده ۲
شماره استعلام : OTET-9900037
استعلام خرید ورق استیل ۳۱۶- ورق فولاد st37
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۳۹
استعلام قیمت ایزوگام فویلدار
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۳۹
استعلام قیمت ایزوگام فویلدار - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۳۹
استعلام قیمت ایزوگام فویلدار - تجدید شده ۳
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۶۰
استعلام قیمت ترپ ونتوری
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۶۰
استعلام قیمت ترپ ونتوری - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۷۴
استعلام قیمت دیسک ولو دیافراگمی DN100
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۷۴
استعلام قیمت دیسک ولو دیافراگمی DN100 - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۰
استعلام قیمت الکتروموتور سه فاز
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۰
استعلام قیمت الکتروموتور سه فاز - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۰
استعلام قیمت الکتروموتور سه فاز - تجدید شده ۳

شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۷
استعلام قیمت رینگ های کمپرسور هیدروژن سازی
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۷
استعلام قیمت رینگ های کمپرسور هیدروژن سازی - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۸
استعلام قیمت سوپاپ های کمپرسور هیدروژن سازی
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۸
استعلام قیمت سوپاپ های کمپرسور هیدروژن سازی - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۹
استعلام قیمت شاتون های کمپرسور هیدروژن سازی
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۹
استعلام قیمت شاتون های کمپرسور هیدروژن سازی - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۹۷
استعلام قیمت دو عدد گاردان برج تر
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۹۷
استعلام قیمت دو عدد گاردان برج تر - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۰۲
اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ ۱۵۰ IG
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۰۶
استعلام قیمت روغن بردبار۶۸۰
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۰۹
استعلام قیمت پوسته پمپ کندانس
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۰۹
استعلام قیمت پوسته پمپ کندانس - تجدید شده ۲

شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۱
استعلام قیمت استارت مهتابی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۳
استعلام قیمت بلبرینگ
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۹
استعلام قیمت پکینگ آرامید
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۲۶
استعلام قیمت گریس SKFLGMT3
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۲۷
استعلام قیمت گریس نسوز
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۰
استعلام قیمت لوله و اتصالات

مزایده ها

شماره مزایده: TEN-9805
فروش اقلام مازاد تجهیزات تصفیه خانه بیولوژیک