انجام معاینات پزشکی دوره ای پرسنل نیروگاه طوس در اسفند ماه سال ۱۳۹۶

با توجه به اهمیت سلامت کارکنان شرکت مدیریت تولید برق طوس،طبق روال سالهای گذشته آزمایش های چکاب دوره ای همکاران شامل (آزمایش خون ، نوار قلب ، تست های شنوایی و بینایی و ریه ) براساس نوع شغل کارکنان انجام گردید.این آزمایشات در پرونده پزشکی کارکنان ثبت و در صورت لزوم افرادی که نیاز به معاینات پزشکی تخصصی تر وجود دارد به مراکز درمانی تخصصی معرفی می گردند.

توجه و اهمیت به سلامت کارکنان و کنترل وضعیت جسمانی یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف هر سازمان فعالی به شمار می آید. کنترل سلامت پرسنل و انجام آزمایشهای ادواری علاوه بر جلوگیری از بروز بیماریها و حوادث می تواند نقش بسزایی در بهبود روند کاری در سازمان داشته باشد.
با توجه به اهمیت سلامت کارکنان شرکت مدیریت تولید برق طوس و کنترل وضعیت جسمانی این عزیزان طبق روال سالهای گذشته آزمایشهای چکاب دوره ای همکاران انجام گردید به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، این معاینات شامل آزمایش های ( خون ، نوار قلب ، تست های شنوایی و بینایی و ریه ) و معاینات بالینی براساس نوع شغل کارکنان می باشد. بنا براعلام نظر کارشناس ایمنی و بهداشت شرکت، همکاران با برنامه ریزی زمانبندی مشخص، بتدریج در آزمایشات فوق الذکر شرکت می نمایند.لازم به ذکر است این آزمایشها بصورت ادواری در نیروگاه انجام می شود و در پرونده پزشکی کارکنان ثبت و در نهایت نیز برای بررسی در اختیار پزشک نیروگاه آقای دکتر خوشی قرار گرفته و پس از انجام معاینات بالینی افراد ،در صورت لزوم افرادی که نیاز به معاینات پزشکی تخصصی وجود دارد به مراکز درمانی تخصصی معرفی می گردند.

SC_789.jpg
SC_790.jpg
SC_791.jpg
SC_792.jpg
SC_793.jpg
SC_794.jpg
SC_773.jpg
SC_774.jpg
SC_775.jpg
SC_789.jpg
SC_790.jpg
SC_791.jpg
SC_792.jpg
SC_793.jpg
SC_794.jpg
SC_773.jpg
SC_774.jpg
SC_775.jpg
SC_789.jpg
SC_790.jpg
SC_791.jpg

 

نوشته های مرتبط