شستشو، احیا و پاکسازی رزین های تبادل یونی و رفع نشتی و تعمیر فیلترهای کاتیونی پنل های نمونه گیری داخل واحد، توسط پرسنل امور شیمی

عملکرد مناسب رزین های کاتیونی یکی از عوامل تأثیر گذار در اندازه گیری صحیح کنداکتیویته کاتیونی می باشد . بهره برداری،نگهداری و احیاء مناسب رزین ها نقش تعیین کننده ای در طول عمر آنها دارد. در اثر کارکرد طولانی مدت به تدریج مواد آلاینده مختلف موجود در آب با پوشاندن سطح رزین ها موجب کاهش ظرفیت کلی رزین و زمان بهره برداری کمتر و نیاز به احیاء در بازه زمانی کوتاه تر می شود.

به منظور پاکسازی رزین ها، تمامی فیلترهای کاتیونی پنل های نمونه گیری واحدها جدا شده و به آزمایشگاه شیمی منتقل گردید و پس از بازکردن فیلترها، رزین ها تخلیه و به مدت یک ساعت در محلول HCl که نقش مؤثری در رفع آلاینده های سطحی دارد، قرار داده شد همچنین استفاده از فیلترها که موجب جرم گرفتن سطوح داخلی شده بود به طور کامل نظافت گردید و نشتی های مختلف در اتصالات فیلتر که موجب هدر رفت آب می گردید، توسط پرسنل امور شیمی تعمیر شد. پس از انتقال مجدد رزین ها به داخل فیلترها و اضافه کردن رزین MAKE UP، هر فیلتری با دبی مناسب از محلول HCl مجددا احیا و پس از رینز مناسب در محل نصب گردید.

نوشته های مرتبط