انجام تعمیرات اساسی کمپرسور شماره یک هوای کنترل نیروگاه طوس

با توجه به کارکرد کمپرسور شماره یک هوای کنترل و نیاز آن جهت انجام تعمیرات اساسی و با در نظر گرفتن مدت زمان کارکرد از اورهال قبلی و عواملی همچون میزان ارتعاشات، شرایط آببندی رینگ های هوا و همچنین مدت زمان زیر بار ، تعمیرات اساسی بر روی این تجهیز انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی این تعمیرات توسط پرسنل محترم امور مکانیک صورت گرفته و هدف آن آموزش و ارتقاء تجارب پرسنل جدید الاستخدام و همچنین صرفه جویی در هزینه های جاری نیروگاه و عدم استفاده از خدمات پیمانکاری بوده است. خاطر نشان می شود با توجه به عدم موجودی سیل های هوا در انبار نیروگاه طوس ، برای اولین بار از سیل های کارکرده که با روش ابتکاری توسط پرسنل مربوطه بازسازی شده بودند استفاده شد. سوپاپ های معیوب نیز بجای تعویض، بازسازی و مجددا نصب و مورد استفاده قرار گرفت که پس از تعویض سیل های معیوب ، سرویس و تمیزکاری مسیر مذکور صورت گرفته و کمپرسور راه اندازی و زیر بار قرار گرفت که فشار سازی آن در حداقل زمان ممکن صورت پذیرفت، همچنین سایرعملکردهای کمپرسور نیز مورد تایید قرار گرفتند.

این گزارش می افزاید با وجود شرایط فوق، علاوه بر صرفه جویی در هزینه خدمات پیمانکاری،موجبات صرفه جویی در تعویض قطعاتی نظیر سیل های هوا و سیت سوپاپ ها فراهم گردید. نکته قابل ذکر اینکه بعد از راه اندازی کمپرسور یک کنترل ، طی پایش دوره ای ارتعاشات کمپرسور، مقادیر اندازه گیری شده کاهش محسوسی نسبت به مقادیر قبل از تعمیر داشته که نشان از وضعیت مطلوب تعمیر اساسی کمپرسور مذکور می باشد.

 

نوشته های مرتبط