برگزاری دوره های بازآموزی سیستمهای مهم الکتریکی نیروگاه طوس

با توجه به ضرورت آموزش و بازآموزی مستمر پرسنل امور تعمیرات الکتریک و حفظ آمادگی برای اقدامات مناسب در زمان بروز خطاهای سیستم، دوره های منظم بازآموزی سیستم های مهم الکتریکی نیروگاه شامل سیستم تحریک، سنکرون، حفاظت و چنج اور برگزار گردید.

به همین منظور از تابستان سال جاری، اولین جلسه برگزار و مقرر شد هر هفته یک جلسه به صورت ثابت به این امر مهم اختصاص یابد. ویژگی بارز این دوره، فرد محور نبودن و مشارکت کلیه پرسنل در بحث فنی می باشد به طوری که افراد، تجارب و اطلاعات فنی خود را عرضه کرده و فضای چالشی مناسبی به منظور تفهیم بهتر مطالب ایجاد می شود.

نوشته های مرتبط