کاهش مصرف آب خام غیر صنعتی در تابستان سال ۱۳۹۶

با اقدامات و پیگیری های انجام شده از سوی امور شیمی نیروگاه طوس و همکاری امور مکانیک، در تابستان امسال به طور میانگین شاهد کاهش مصرف حدود ۳۸۰ متر مکعب آب خام غیر صنعتی در روز نسبت به تابستان سال گذشته بودیم که در مجموع منجر به صرفه جویی بیش از ۳۵۰۰۰ متر مکعب آب خام گردید.

امروزه با رشد جمعیت و افزایش صنایع کوچک و بزرگ، مصرف آب به طور فزاینده ای در حال رشد است که موجب گسترش بحران آب در بسیاری از کشورها گردیده است. با توجه به وضعیت آب و هوایی کشور و محدود بودن منابع آب، برداشت بی رویه در سال های اخیر، کاهش سطح آب های زیرزمینی را به همراه داشته است. مطمئنا صرفه جویی درمصرف آب یکی از اصلی ترین دغدغه های کشورهای در حال پیشرفت از جمله کشور عزیزمان در سال های آینده خواهد بود.

با استناد به سیاست های کلی وزارت نیرو و توجه خاص در زمینه برنامه ریزی، اقدام و عمل در جهت کاهش مصرف آب، در تابستان امسال حساسیت ویژه ای در امور شیمی نیروگاه طوس به منظور صرفه جویی در مصرف این نعمت بزرگ شکل گرفت.

بدین منظور با مدیریت امور شیمی و کنترل حجم برداشت آب غیر صنعتی در بخش های مختلف نیروگاه، بخشی از مشکلات موجود شناسایی گردید. با پیگیری های انجام شده و همکاری صمیمانه امور مکانیک، نشتی های مختلف برطرف و برخی مسیرهای راکد مسدود شد. همچنین برنامه ریزی و کنترل آبیاری فضای سبز توسط اداره خدمات موجب کاهش مصرف آب خام در این بخش گردید.

با اقدامات انجام شده در تابستان امسال به طور متوسط شاهد کاهش مصرف آب خام غیر صنعتی به مقدار ۳۸۰ متر مکعب در روز در مقایسه با تابستان سال ۱۳۹۵ بودیم که کاهش حدود ۲۰ درصدی را نشان می دهد. در مجموع کاهش حدود ۳۵۰۰۰ متر مکعب آب خام غیر صنعتی در طول تابستان امسال نسبت به سال گذشته، شروع فرایندی در جهت انجام صرفه جویی و سیاست های وزارت نیرو بوده است.

با مطالعات و تلاش های در حال انجام در امور شیمی نیروگاه طوس و همراهی سایر امور امید می رود به زودی اقدامات بزرگ دیگری در جهت کاهش مصرف آب صنعتی نیروگاه انجام گیرد.

SC_581.jpg
SC_582.jpg
SC_578.jpg
SC_579.jpg
SC_581.jpg
SC_582.jpg
SC_578.jpg
SC_579.jpg
SC_581.jpg
SC_582.jpg
SC_578.jpg
SC_579.jpg
SC_581.jpg
SC_582.jpg
SC_578.jpg
SC_579.jpg

نوشته های مرتبط