پایش وضعیت بریکرهای ۴۰۰ ولت نیروگاه طوس به وسیله ترموگرافی در پیک تابستان ۹۶

با توجه به سابقه افزایش دمای بریکرهای ۴۰۰ ولت سوئیچگیرهای کندانسور هوایی نیروگاه، ترموگرافی آنها در برنامه دفتر مهندسی قرار گرفت. یک نمونه عیب یابی زودهنگام این بریکرها در زیر آورده شده است.

بریکرهای ۴۰۰ ولت سوئیچ گیرهای کندانسور هوایی نیروگاه از نوع کشویی (withdrawable) می باشد. اتصال ناقص در محل فک های متحرک بریکر باعث اهمی شدن مسیر، افزایش دما، کاهش عمر و نهایتا سوختن بریکر می گردد. نظر به سابقه قبلی این بریکرها و لزوم آمادگی بالای واحدها در پیک تابستان، ترموگرافی آن ها بصورت فشرده (هر ۱۵ روز یک بار) در برنامه دفتر مهندسی قرار گرفت و این برنامه بصورت منظم انجام شد. نتیجه این پایش، کنترل کارکرد این بریکرها در محدوده مجاز در پیک تابستان ۹۶ بوده است. در تصویر فوق یک نمونه عیب یابی صحیح و به موقع بریکر در روزهای گرم سال ۹۶ آورده شده است. در این مورد طیف دمایی بریکر بررسی گردید، دمای نزدیک ترین ناحیه به محل اتصال گرفته شد که طبق استاندارد NETA و مقایسه با بریکرهای مشابه در محدوده خطر قرار داشت. پس از اعلام، عملیات توقف فن و سرویس، توسط امور ذی ربط انجام گردید. سپس ترموگرافی مجدد انجام گرفت که دما بصورت محسوسی کاهش پیدا کرده بود.

 

نوشته های مرتبط