سرعت در تعمیرات و راه اندازی واحد۴ همراه با دقت در کوتاهترین زمان ممکن

با توجه به نشتی استیم ایرهیترهای ثانویه واحد ۴ نیروگاه طوس در زمان مازوت سوز کردن واحد ها ، تعمیرات این واحد در کوتاهترین زمان ممکن و با دقت زیاد انجام شد.

پیرو درخواست مرکز کنترل دیسپاچینگ درمورخه ۹۶/۵/۱۷ مبنی برمازوت سوز کردن کامل واحدها ، نشتی از استیم ایرهیترهای ثانویه واحد ۴ افزایش یافت بطوریکه درمدار بودن واحد با شرایط فوق خطر آسیب رسیدن به تجهیزات را درپی داشت، این درحالی بود که از طرف مرکز کنترل هیچگونه سهمیه گازی برای نیروگاه وجود نداشت.مقرر گردد که واحد در اولین فرصت کم باری متوقف و رفع نقص شود. مراحل توقف و تعمیرات و راه اندازی واحد به شرح ذیل انجام شد.
۱-واحد درساعت ۶ دقیقه بامداد مورخه ۹۶/۵/۱۸ بعد از فلاشینگ برنرها از مدارخارج شد
۲-پایان عملیات ایزوله وخنک کاری هردو استیم ایرهیتر در ساعت ۱:۳۰
۳-پایان عملیات جوشکاری در ساعت ۴
۴-پایان عملیات تست پس از انجام کاردر ساعت ۵
۵-انجام رفع ایزوله واستارت تجهیزات بعد از تعمیرات در ساعت ۶
۶-راه اندازی واحد در ساعت ۶
۷-بای پاس کامل و اطلاع به امور شیمی در ساعت ۷
۸-انجام تست های توربین پس از پاسخ امور شیمی در ساعت ۹:۱۵
۹-دور دادن توربین و پارالل واحد در ساعت ۹:۵۷

واحد فوق الذکر پس از انجام تعمیرات روی هردو استیم ایرهیتر درکم باری متوقف و پس از ۹:۵۷ ، با شبکه پارالل گردید و در پیک همان روز به حداکثر توان رسید و بارگیری از واحد نسبت به قبل با شرایط خاص بهره برداری ، حدود ۱۰ مگاوات افزایش یافت . درشرایطی که با محدودیت سوخت مواجه هستیم، انجام این تعمیرات و راه اندازی بموقع برای کمک به شبکه برق کشور تاثیر مثبتی خواهد داشت.

نوشته های مرتبط