نمونه ای از فعالیتهای پایش وضعیت در نیروگاه

تشخیص زودهنگام عیوب ارتعاشی اف دی فن۲ واحد۳ با استفاده از تکنیک های پایش وضعیت در نیروگاه طوس

 کلیه تجهیزات مهم در واحدهای نیروگاه طوس با تکنیک های پایش وضعیت تحت مراقبت هستند.از جمله این تجهیزات فن های دمنده هوای احتراق می باشد.جدول زیر مربوط به پایش وضعیت ارتعاشات اف دی فن دو واحد ۳ است که توسط دفتر مهندسی و نظارت به صورت دوره ای انجام می شود. همانطور که ملاحظه می شود مقادیر انداه گیری شده، روند افزایش ارتعاشات و ورود به محدوده غیرمجاز را نشان می دهد.
مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول
۴٫۳۱ ۲٫۰۷ ۱٫۱۶ Vertical Bearing 1
۹٫۰۸ ۴٫۰۳ ۱٫۸۰ Horizontal
۳٫۵۷ ۱٫۱۷ ۱٫۰۱ Axial
۵٫۴۲ ۱٫۸۲ ۱٫۲۸ Vertical Bearing 2
۸٫۲۵ ۳٫۴۰ ۱٫۳۸ Horizontal
۲٫۸۱ ۱٫۹۶ ۰٫۹۹ Axial
۲٫۷۴ ۱٫۵۲ ۰٫۶۲ Vertical Bearing 3
۶٫۹۰ ۳٫۵۵ ۱٫۷۱ Horizontal
۳٫۲۰ ۲٫۷۵ ۱٫۶۹ Axial
۱٫۲۵ ۰٫۷۱ ۰٫۶۶ Vertical Bearing 4
۵٫۹۰ ۳٫۴۳ ۱٫۵۵ Horizontal
۲٫۵۳ ۱٫۴۵ ۱٫۴۰ Axial

پس از بررسی و تحلیل های صورت گرفته بر روی نمودارهای آنالیز فرکانسی و زاویه فاز، عیب موجود آنبالانسی در کوپلینگ هیدرولیکی اف دی فن تشخیص داده شد. لذا یک کوپلینگ سرویس شده توسط امور تعمیرات مکانیک جایگزین کوپلینگ موجود شد که پس از راه اندازی مجدد کاهش چشمگیر ارتعاشات مشاهده گردید. مقادیر ارتعاشات قبل و بعد از تعویض کوپلینگ در زیر مشاهده می شود.
بعد از تعویض کوپلینگ قبل از تعویض کوپلینگ
۱٫۰۵ ۴٫۳۱ Vertical Bearing 1
۳٫۳۰ ۹٫۰۸ Horizontal
۰٫۸۰ ۳٫۵۷ Axial
۱٫۴۰ ۵٫۴۲ Vertical Bearing 2
۳٫۹۰ ۸٫۲۵ Horizontal
۰٫۸۰ ۲٫۸۱ Axial
۰٫۷۵ ۲٫۷۴ Vertical Bearing 3
۲٫۵۰ ۶٫۹۰ Horizontal
۲٫۴۵ ۳٫۲۰ Axial
۰٫۶۰ ۱٫۲۵ Vertical Bearing 4
۲٫۹۵ ۵٫۹۰ Horizontal
۱٫۴۵ ۲٫۵۳ Axial

 

پس از دمونتاژ کوپلینگ اولیه حجم زیادی از رسوبات روغن در درون آن مشاهده شد که عامل اصلی ایجاد آنبالانسی در کوپلینگ بود.

در زیر نمودار ترند جهت افقی یاتاقان یک فن مذکور نمایش داده شده است. در این نمودار به خوبی روند تغییر ارتعاشات در مقاطع مختلف و نیز تاثیر تعویض کوپلینگ در کاهش چشمگیر ارتعاشات دیده می شود.

Boiler 3\FD FAN 2\Bearing 1\H

در صورتی که عیب سیستم به موقع تشخیص داده نمی شد امکان افزایش بیشتر ارتعاشات و آسیب رسیدن به یاتاقانها و کوپلینگ هیدرولیکی محتمل بود. همچنین با توجه به تشخیص صحیح و بموقع نقص، کل زمانیکه صرف تعویض کوپلینگ، شارژ روغن و الایمنت اف دی فن گردید کمتر از ۵ ساعت بود. در این ۵ ساعت واحد با بار ۵۰درصد در مدار بود لذا محدودیت تولید در این پروسه حدود ۳۷۵ مگاوات ساعت بود. در حالی که اگر تشخیص صحیح عیب توسط پایش وضعیت صورت نگرفته بود مسلما زمان خیلی بیشتری جهت عیب یابی و رفع عیب سیستم مورد نیاز بود که متعاقبا محدودیت تولید بیشتری را به نیروگاه تحمیل می کرد.

فایل ضمیمه   SC_518

نوشته های مرتبط