بازدید تعدادی از پرسنل نیروگاه مشهد از سیستم پایش محصولات احتراق نیروگاه طوس

تعدادی از پرسنل نیروگاه مشهد از سیستم پایش محصولات احتراق نیروگاه طوس بازدید کردند.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت ، در این بازدید که با همراهی تعدادی از پرسنل نیروگاه طوس انجام شد، ابتدا توضیحاتی در مورد نیروگاه طوس و نیروگاه مشهد توسط آقای مهندس گوهریان و آقای مهندس اردکانیان ارائه شد سپس بحث و تبادل نظر پیرامون سیستم نصب شده پایش محصولات احتراق نیروگاه طوس انجام گرفت .
در ادامه از محل نصب این سیستم در واحد یک ، بازدید شد و توضیحاتی نیز ارائه گردید.

3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG

نوشته های مرتبط