بازدید تعدادی از پرسنل نیروگاه طوس از کارخانه شیر پگاه خراسان

تعدادی از پرسنل نیروگاه طوس از کارخانه شیر پگاه خراسان بازدید کردند.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت ،جهت افزایش آگاهی و دانش فنی ، تعداد ۲۰ نفر از پرسنل نیروگاه طوس در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ از کارخانه شیر پگاه خراسان بازدید کردند. در ابتدای این بازدید آقای مهندس مختاری توضیحاتی را در مورد قسمت های مختلف تاسیسات کارخانه ارائه نمودند و پس از آن ، آقای مهندس میرتونی فرایند تولید محصولات کارخانه را همراه با بازدید از تجهیزات ، شرح دادند.

3.jpg
4.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
1.jpg
2.jpg

نوشته های مرتبط