بازدید تعدادی از پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان از نرم افزار های سیستم جامع نیروگاه طوس

تعدادی از پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان از نرم افزار های سیستم جامع نیروگاه طوس بازدید کردند.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت ، در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۰ ، تعدادی از پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان جهت آشنایی و تبادل نظر، از نرم افزار های سیستم جامع نیروگاه طوس بازدید کردند.این بازدید با شروع جلسه مشترک با پرسنل ذیربط در نیروگاه طوس برگزار گردید . در این جلسه نرم افزارهای سیستم جامع نیروگاه طوس بصورت کلی توضیح داده شد و در ادامه قسمت های مختلف نرم افزار ها با تشکیل جلسات جداگانه مورد بررسی قرار گرفت، و در انتها جلسه ای مشترک به منظور پرسش پاسخ برگزار گردید.
این بازدید در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۲ از دفتر فناوری و اطلاعات و اداره حسابداری و همچنین واحد آمار و اسناد فنی نیز ادامه داشت.

7.JPG
9.JPG
10.JPG
13.JPG
15.JPG
17.JPG
1.JPG
2.JPG
5.JPG
7.JPG
9.JPG
10.JPG
13.JPG
15.JPG
17.JPG
1.JPG
2.JPG
5.JPG
7.JPG
9.JPG
10.JPG

نوشته های مرتبط