بازدید تعدادی از پرسنل نیروگاه طوس از نیروگاه مشهد

جهت افزایش آگاهی و دانش فنی و همچنین بازدید از اورهال واحدهای نیروگاه مشهد، تعدادی از پرسنل نیروگاه طوس از این نیروگاه بازدید کردند.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت ،جهت افزایش آگاهی و دانش فنی و همچنین بازدید از اورهال واحدهای نیروگاه مشهد، تعدادی از پرسنل نیروگاه طوس در روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۸ از این نیروگاه بازدید کردند. در این بازدید آقای مهندس منصوری پس ارائه توضیحات کلی در مورد نیروگاه مشهد ، اقدام به معرفی قسمت های مختلف نیروگاه از جمله واحد های الین و آلستوم و اشکودا و BBC نمودند ، همچنین روند اورهال واحد یک اشکودا مورد بازدید و تبادل نظر قرار گرفت.

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

نوشته های مرتبط