برگزاری دوره آموزشی ” روانکاری” در نیروگاه طوس

دوره آموزشی ” روانکاری” جهت تعدادی از پرسنل نیروگاه توسط آقای مهندس کبیری (شرکت نفت ایرانول) ، در نیروگاه طوس برگزار گردید.

دوره آموزشی ” روانکاری” جهت تعدادی از پرسنل نیروگاه توسط آقای مهندس کبیری (شرکت نفت ایرانول) ، در نیروگاه طوس برگزار گردید.
این دوره آموزشی یک روزه در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۹/۲۱ جهت افزایش آگاهی پرسنل در سالن اجتماعات نیروگاه ، برگزار گردید و تعداد ۲۴ نفر از پرسنل در این دوره شرکت کردند.

6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1

نوشته های مرتبط