آشنایی با سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی اکسیدان بکو

جلسه آشنایی تعدادی از پرسنل نیروگاه با سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی اکسیدان بکو ، یکی از محصولات شرکت مهندسین مشاور و تحقیقات بهین آب زنده رود در نیروگاه طوس برگزار گردید.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت ،جلسه آشنایی تعدادی از پرسنل نیروگاه با سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی اکسیدان بکو ، یکی از محصولات شرکت مهندسین مشاور و تحقیقات بهین آب زنده رود ، در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۸/۲۶ در نیروگاه طوس برگزار گردید.

در این روش سیستم گندزدای تلفیقی کلر – ازن با استفاده از فرایندهای الکترو شیمیایی (الکترولیز آب نمک )محلولی مشتمل بر ۷ ماده گندزدا تولید می کند که عبارتند از : ازن ،آب اکسیژنه،دی اکسید کلر،اسید هیپو کلرو ،هیپوکلریت سدیم (آب ژاول)،گاز کلرو اکسیژن که در رآکتور سامانه رخ میدهد.
در گندزدایی دیوار سلولی میکرو ارگانیسمها ازبین می رود و باعث اختلال در فعالیت سلولی میشود و به این ترتیب رشد و تکثیر آنها متوقف شده و ازبین می روند.

از جمله خواص محلول مولتی اکسیدان می توان به سرعت بالای آن در اکسید آسیون مواد آلی به دلیل حضور آب اکسیژنه و ازن و قدرت گند زدایی بالادرمدت زمان کوتاه نام برد.

این جلسه با حضور کارشناسان شرکت مذکور و مدیر امور شیمی و تعدادی از کارشناسان نیروگاه در محل سالن همایش نیروگاه برگزار گردید .

3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG

نوشته های مرتبط