مدیران فعلی

مدیران فعلی نیروگاه حرارتی طوس

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

سید محمد افخمی مصطفوینامسید محمد
نام خانوادگیافخمی مصطفوی
سوابق کاریمعاونت عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز(واحد برق)
رئیس اداره بویلر امور تعمیرات الکتریک
رئیس اداره تعمیرات الکتریک واحدهای ۳ و ۴ و تجهیزات کمکی امور تعمیرات الکتریک
مدیر امور تعمیرات الکتریک
عضو هیات مدیره و معاونت نگهداری وتعمیرات
سوابق تحصیلیلیسانس مهندسی برق (قدرت)
آدرس ایمیلm.afkhami@tpgm.ir

معاونت مهندسی و برنامه ریزی

علی رئیسیان زادهنامعلی
نام خانوادگیرئیسیان زاده
سوابق کاریکارشناس آزمایشگاه الکترونیک
کارشناس دکنتیک واحد ۴
رئیس اداره تعمیرات دکتیک واحد ۳ و ۴
مدیر امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق
مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت
سوابق تحصیلیلیسانس مهندسی برق( الکترونیک)
فوق لیسانس مهندسی صنایع
آدرس ایمیلa.raeesian@tpgm.ir

مدیر دفتر مهندسی و نظارت

مجتبی غفوری نژادناممجتبی
نام خانوادگیغفوری نژاد
سوابق کاریرئیس اداره شیفت بهره برداری نیروگاه همدان
کارشناس مکانیک دفتر مهندسی و برنامه ریزی
کارشناس راندمان و برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و نظارت
مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار
سوابق تحصیلیلیسانس مهندسی مکانیک

فوق لیسانس مکانیک ( تبدیل انرژی )

آدرس ایمیلm.ghafouri@tpgm.ir

مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

محمد محمودیناممحمد
نام خانوادگیمحمودی
سوابق کاریکارشناس نرم افزار –شرکت پشتیبان نیرو
مدیر طرح جامع نرم افزاری – شرکت پشتیبان نیرو
کارشناس نرم افزار و تحلیل سیستم
سوابق تحصیلیلیسانس مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
آدرس ایمیلM.mahmoodi@tpgm.ir

مدیر امور بهره برداری

محمد کریمی علی آبادناممحمد
نام خانوادگیکریمی علی آباد
سوابق کاریمعاون اداره شیفت بهره برداری
رئیس اداره شیفت بهره برداری
سوابق تحصیلیلیسانس مهندسی مکانیک
آدرس ایمیلm.karimi@tpgm.ir

مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار

سید ابوالقاسم یعقوبینامسید ابوالقاسم
نام خانوادگییعقوبی
سوابق کاریمعاون اداره شیفت بهره برداری
رئیس اداره شیفت بهره برداری
مدیر امور بهره برداری
سوابق تحصیلیلیسانس مهندسی برق (قدرت)
آدرس ایمیلA.yaghobi@tpgm.ir

مدیر امور تعمیرات الکتریک

محمد حسن یاسین زادهناممحمد حسن
نام خانوادگییاسین زاده
سوابق کاریمعاون اداره توربو ژنراتور
رئیس اداره تأسیسات عمومی و شیمی
رئیس اداره واحدهای ۱ و ۲ تعمیرات الکتریک
سوابق تحصیلیلیسانس مهندسی برق (قدرت )
فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهره وری
آدرس ایمیلM.yasinzadeh@tpgm.ir

مدیر امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق

محمد کفشدار گوهریانناممحمد
نام خانوادگیکفشدار گوهریان
سوابق کاریرئیس اداره آزمایشگاه الکترونیک
رئیس اداره تعمیرات دکنتیک
مدیر دفتر فناوری اطلاعات
سوابق تحصیلیلیسانس مهندسی الکترونیک و ابزار دقیق
آدرس ایمیلm.goharian@tpgm.ir

مدیر امور تعمیرات مکانیک

قاسم بهادرینامقاسم
نام خانوادگیبهادری
سوابق کاریمعاون اداره بویلر رئیس اداره توربین
سوابق تحصیلیلیسانس مهندسی مواد
فوق لیسانس مکانیک ( تبدیل انرژی )
آدرس ایمیلG.bahadori@tpgm.ir

مدیر امور شیمی

عباس سبزورانینامعباس
نام خانوادگیسبزورانی
سوابق کاریمسئول اداره نگهداری و تأمین مواد
کارشناس مسئول آزمایشگاه سوخت و روغن
رئیس اداره شیفت شیمی
سوابق تحصیلیلیسانس مهندسی شیمی
آدرس ایمیلa.sabzvarani@tpgm.ir

مدیر امور مالی و پشتیبانی

عباس صابرینامعباس
نام خانوادگیصابری
سوابق کاریرئیس اداره خدمات مالی و اداری شرکت خدمات پشتیبان نیرو
رئیس اداره حسابداری
سوابق تحصیلیلیسانس حسابداری
آدرس ایمیلa.saberi@tpgm.ir

مسئول روابط عمومی

مسعود سهامیان مقدمناممسعود
نام خانوادگیسهامیان مقدم
سوابق کاریکارشناس مسئول آزمایشگاه الکترونیک نیروگاه بندرعباس
کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزش
سوابق تحصیلیلیسانس مهندسی برق (الکترونیک)
آدرس ایمیلm.sahamian@tpgm.ir