مدیران فعلی

مدیران فعلی نیروگاه حرارتی طوس

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

سید محمد افخمی مصطفوی نام سید محمد
نام خانوادگی افخمی مصطفوی
سوابق کاری معاونت عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز(واحد برق)
رئیس اداره بویلر امور تعمیرات الکتریک
رئیس اداره تعمیرات الکتریک واحدهای ۳ و ۴ و تجهیزات کمکی امور تعمیرات الکتریک
مدیر امور تعمیرات الکتریک
عضو هیات مدیره و معاونت نگهداری وتعمیرات
سوابق تحصیلی لیسانس مهندسی برق (قدرت)
آدرس ایمیل m.afkhami@tpgm.ir

معاونت مهندسی و برنامه ریزی

علی رئیسیان زاده نام علی
نام خانوادگی رئیسیان زاده
سوابق کاری کارشناس آزمایشگاه الکترونیک
کارشناس دکنتیک واحد ۴
رئیس اداره تعمیرات دکتیک واحد ۳ و ۴
مدیر امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق
مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت
سوابق تحصیلی لیسانس مهندسی برق( الکترونیک)
فوق لیسانس مهندسی صنایع
آدرس ایمیل a.raeesian@tpgm.ir

مدیر دفتر مهندسی و نظارت

مجتبی غفوری نژاد نام مجتبی
نام خانوادگی غفوری نژاد
سوابق کاری رئیس اداره شیفت بهره برداری نیروگاه همدان
کارشناس مکانیک دفتر مهندسی و برنامه ریزی
کارشناس راندمان و برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و نظارت
مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار
سوابق تحصیلی لیسانس مهندسی مکانیک

فوق لیسانس مکانیک ( تبدیل انرژی )

آدرس ایمیل m.ghafouri@tpgm.ir

مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

محمد محمودی نام محمد
نام خانوادگی محمودی
سوابق کاری کارشناس نرم افزار –شرکت پشتیبان نیرو
مدیر طرح جامع نرم افزاری – شرکت پشتیبان نیرو
کارشناس نرم افزار و تحلیل سیستم
سوابق تحصیلی لیسانس مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
آدرس ایمیل M.mahmoodi@tpgm.ir

مدیر امور بهره برداری

محمد کریمی علی آباد نام محمد
نام خانوادگی کریمی علی آباد
سوابق کاری معاون اداره شیفت بهره برداری
رئیس اداره شیفت بهره برداری
سوابق تحصیلی لیسانس مهندسی مکانیک
آدرس ایمیل m.karimi@tpgm.ir

مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار

سید ابوالقاسم یعقوبی نام سید ابوالقاسم
نام خانوادگی یعقوبی
سوابق کاری معاون اداره شیفت بهره برداری
رئیس اداره شیفت بهره برداری
مدیر امور بهره برداری
سوابق تحصیلی لیسانس مهندسی برق (قدرت)
آدرس ایمیل A.yaghobi@tpgm.ir

مدیر امور تعمیرات الکتریک

محمد حسن یاسین زاده نام محمد حسن
نام خانوادگی یاسین زاده
سوابق کاری معاون اداره توربو ژنراتور
رئیس اداره تأسیسات عمومی و شیمی
رئیس اداره واحدهای ۱ و ۲ تعمیرات الکتریک
سوابق تحصیلی لیسانس مهندسی برق (قدرت )
فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهره وری
آدرس ایمیل M.yasinzadeh@tpgm.ir

مدیر امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق

محمد کفشدار گوهریان نام محمد
نام خانوادگی کفشدار گوهریان
سوابق کاری رئیس اداره آزمایشگاه الکترونیک
رئیس اداره تعمیرات دکنتیک
مدیر دفتر فناوری اطلاعات
سوابق تحصیلی لیسانس مهندسی الکترونیک و ابزار دقیق
آدرس ایمیل m.goharian@tpgm.ir

مدیر امور تعمیرات مکانیک

قاسم بهادری نام قاسم
نام خانوادگی بهادری
سوابق کاری معاون اداره بویلر رئیس اداره توربین
سوابق تحصیلی لیسانس مهندسی مواد
فوق لیسانس مکانیک ( تبدیل انرژی )
آدرس ایمیل G.bahadori@tpgm.ir

مدیر امور شیمی

عباس سبزورانی نام عباس
نام خانوادگی سبزورانی
سوابق کاری مسئول اداره نگهداری و تأمین مواد
کارشناس مسئول آزمایشگاه سوخت و روغن
رئیس اداره شیفت شیمی
سوابق تحصیلی لیسانس مهندسی شیمی
آدرس ایمیل a.sabzvarani@tpgm.ir

مدیر امور مالی و پشتیبانی

عباس صابری نام عباس
نام خانوادگی صابری
سوابق کاری رئیس اداره خدمات مالی و اداری شرکت خدمات پشتیبان نیرو
رئیس اداره حسابداری
سوابق تحصیلی لیسانس حسابداری
آدرس ایمیل a.saberi@tpgm.ir

مسئول روابط عمومی

مسعود سهامیان مقدم نام مسعود
نام خانوادگی سهامیان مقدم
سوابق کاری کارشناس مسئول آزمایشگاه الکترونیک نیروگاه بندرعباس
کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزش
سوابق تحصیلی لیسانس مهندسی برق (الکترونیک)
آدرس ایمیل m.sahamian@tpgm.ir