اطلاعات تماس معاونت ها و مدیران
ردیفنامنام خانوادگیپست سازمانیتلفن مستقیمتلفن داخلیفاکس
۱سید محمدافخمی مصطفویرئیس هیات مدیره ومدیر عامل۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۰۲۳۰۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۲علیرئیسیان زادهمعاونت مهندسی و برنامه ریزی۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۷۲۳۰۲۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۳مجتبیغفوری نژادمدیر دفتر مهندسی و نظارت۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۰۲۳۱۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۴محمدمحمودیمدیر دفتر فن آوری اطلاعات۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۰۸۲۶۳۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۵سید ابوالقاسم یعقوبیمدیر دفتر برنامه ریزی و آمار۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۸۰۲۳۲۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۶محمد کریمی علی آبادمدیر امور بهره برداری۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۰۲۵۰۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۷عباسسبزورانیمدیر امور شیمی۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۴۲۴۸۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۸قاسمبهادریمدیر امور تعمیرات مکانیک۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۸۲۴۴۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۹محمد حسنیاسین زادهمدیر امور تعمیرات الکتریک۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۳۲۴۰۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۱۰محمدکفشدار گوهریانمدیرامورتعمیرات کنترل و ابزاردقیق۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۸۹۲۴۲۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۱۱عباسصابریمدیر امور مالی وپشتیبانی۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۹۲۳۶۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۸
۱۲علیبامشکیسرپرست اداره حراست۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۴۲۳۳۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۴
۱۳حسینجواندرسرپرست اداره بازر گانی۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۱۲۳۵۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۲
۱۴مسعود سهامیان مقدممسئول روابط عمومی۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۲۲۳۲۱۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸