جمعه , ۲۹ تیر , ۱۳۹۷

اطلاعات تماس معاونت ها و مدیران
ردیفنامنام خانوادگیپست سازمانیتلفن مستقیمتلفن داخلیفاکس
۱سید محمدافخمی مصطفویرئیس هیات مدیره ومدیر عامل۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۰۲۳۰۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۲علیرئیسیان زادهمعاونت مهندسی و برنامه ریزی۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۷۲۳۰۲۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۳مجتبیغفوری نژادمدیر دفتر مهندسی و نظارت۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۰۲۳۱۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۴محمدمحمودیمدیر دفتر فن آوری اطلاعات۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۰۸۲۶۳۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۵سید ابوالقاسم یعقوبیمدیر امور بهره برداری۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۰۲۵۰۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۶عباسسبزورانیمدیر امور شیمی۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۴۲۴۸۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۷قاسمبهادریمدیر امور تعمیرات مکانیک۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۸۲۴۴۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۸محمد حسنیاسین زادهمدیر امور تعمیرات الکتریک۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۳۲۴۰۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۹محمدکفشدار گوهریانمدیرامورتعمیرات کنترل و ابزاردقیق۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۸۹۲۴۲۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۱۰عباسصابریمدیر امور مالی وپشتیبانی۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۹۲۳۶۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۸
۱۱علیبامشکیسرپرست اداره حراست۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۴۲۳۳۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۴
۱۲حسینجواندرسرپرست اداره بازر گانی۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۱۲۳۵۰۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۲
۱۳مسعود سهامیان مقدممسئول روابط عمومی۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۲۲۳۲۱۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸