اطلاعات تماس معاونت ها و مدیران
ردیف نام نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی فاکس
۱ سید محمد افخمی مصطفوی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۰ ۲۳۰۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۲ علی رئیسیان زاده معاونت مهندسی و برنامه ریزی ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۷ ۲۳۰۲ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۳ مجتبی غفوری نژاد مدیر دفتر مهندسی و نظارت ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۰ ۲۳۱۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۴ محمد محمودی مدیر دفتر فن آوری اطلاعات ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۰۸ ۲۶۳۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۵ سید ابوالقاسم  یعقوبی مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۸۰ ۲۳۲۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۶ محمد  کریمی علی آباد مدیر امور بهره برداری ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۰ ۲۵۰۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۷ عباس سبزورانی مدیر امور شیمی ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۴ ۲۴۸۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۸ قاسم بهادری مدیر امور تعمیرات مکانیک ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۸ ۲۴۴۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۹ محمد حسن یاسین زاده مدیر امور تعمیرات الکتریک ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۳ ۲۴۰۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۱۰ محمد کفشدار گوهریان مدیرامورتعمیرات کنترل و ابزاردقیق ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۸۹ ۲۴۲۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۱۱ عباس صابری مدیر امور مالی وپشتیبانی ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۹ ۲۳۶۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۸
۱۲ علی بامشکی سرپرست اداره حراست ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۴ ۲۳۳۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۴
۱۳ حسین جواندر سرپرست اداره بازر گانی ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۱ ۲۳۵۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۲
۱۴ مسعود  سهامیان مقدم مسئول روابط عمومی ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۲ ۲۳۲۱ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸